• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

 Výsledky přijímacího řízení do PRIMY pro školní rok 2020/2021

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/21

Informace pro žáky 5. ročníků ZŠ

Osmileté studium, kód 79-41-K/81 gymnázium všeobecné - bude přijato 20 uchazečů. 
Uchazeči z 5. tříd budou konat jednotnou přijímací zkoušku.
Základním kritériem pro přijetí je úspěšné složení jednotné přijímací zkoušky (60%) a prospěch na základní škole v 1. a 2. pololetí 4. třídy základní školy a v 1. pololetí 5. třídy základní školy (40%). Celkový průměrný prospěch by neměl překročit 1,50. Dokladem výše uvedené skutečnosti budou známky z jednotlivých předmětů uvedené na přihlášce ke studiu a potvrzené ředitelem, případně zástupcem ředitele příslušné základní školy.
Přihlášky ke studiu je nutno podat nejpozději do 1. 3. 2021 na sekretariát naší školy. Přihlášky budou přijímány na předtištěném formuláři stanoveném MŠMT ČR. Pozvánku k přijímací zkoušce a přijímacímu řízení obdržíte emailem.
Zápisový lístek (obdržíte na ZŠ) je nutno odevzdat do 10ti pracovních dnů na naši školu ode dne obdržení Rozhodnutí o přijetí.

Termín 1. kola přijímacích zkoušek: 

I.termín: 14. dubna 2021

II. termín: 15. dubna 2021

Přihláška ke studiu je ke stažení na stránkách MŠMT ČR, CERMATu nebo k dostání na základní škole.

Aktuální informace, ilustrační testy a vzorově vyplněné záznamové archy k jednotné přijímací zkoušce najdete na www.cermat.cz . 

Kritéria přijímacího řízení 

 Informace pro žáky 9. ročníků ZŠ

Na základě navýšení počtu žáků v kvintě nabízíme uchazečům z 9. tříd ZŠ možnost přijetí do vyššího ročníku (KVINTA) gymnázia podle školského zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon §60 a §63).
Žáci v tomto případě nekonají jednotnou přijímací zkoušku a základním kritériem přijetí je průměrný prospěch na ZŠ. Ten by v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku neměl překročit 1,60  a osobní pohovor. 
Přihlášky ke studiu je možné podat  do 1. 3. 2021, případně v průběhu celého školního roku, na sekretariát naší školy. Přihlášky budou přijímány na předtištěném formuláři, který je volně ke stažení na stránkách naší školy. Prospěch je na přihlášce potvrzen ředitelem ZŠ. Pozvánku k podpisu smlouvy v případě přijetí obdržíte emailem.

Z důvodu naplnění kapacity nejsou žádná volná místa pro školní rok 2020/2021

Další možnosti přijetí do kvinty budou vyhlášeny pouze v případě volných míst.

Další informace o studiu z ostatních ročníků základní školy obdržíte na telefonním čísle 567 300 853 nebo 731 507 265.

Přihláška ke stažení zde