• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

1992-1993 - ustanovení zřizovatele školy, zpracování projektu soukromé školy, schvalovací řízení MŠMT ČR

1993 - rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol ČR Soukromého sedmiletého gymnázia; zápis školy do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně jako spol. s ručením omezeným; 1. 9. - otevření primy a sekundy v pronajatých prostorách (Integrované střední školy stavební, Žižkova ul., Jihlava)

1994 - přijetí nové primy a zároveň i kvinty (z 8. roč. ZŠ - vzhledem k tehdejší osmileté povinné školní docházce

1995 - přesun nižšího stupně školy do vlastní budovy ve Fibichově ulici

1996 - změna ze sedmiletého na osmiletý vzdělávací cyklus vzhledem k prodloužení povinné školní docházky na 9 let

1997 - změna právního charakteru školy ze spol. s ručením omezeným na nadaci (podle požadavku MŠMT)

1998 - změna právního charakteru školy z nadace na nadační fond (opět podle pokynů MŠMT) a zároveň první maturitní zkoušky v historii školy

1999 - opět změna právního postavení školy - tentokrát z nadačního fondu na obecně prospěšnou společnost, a to opět z důvodu požadavku MŠMT. Tato právní forma trvá dosud.

Od roku 1994 až do roku 2000 probíhala postupně přestavba budovy školy pro potřeby výuky. Od tohoto roku jsou pak investice zřizovatele směrovány na moderní vybavení školy - 2 počítačové učebny, interaktivní přístroj, notebook, keramické tabule, DVD přehrávače, televizory, videa, atd.

2009 - byla vybudována nová interaktivní jazyková učebna, která je doplněna projektorem a moderním elektronickým zařízením pro efektivnější výuku cizích jazyků

Od roku 2010 jsou postupně vybavovány a modernizovány další učebny o dataprojektory a keramické tabule. Všichni učitelé školy disponují školními tablety, které slouží k inovaci ve výuce.

Na těchto investicích se podílejí i sponzoři školy z řad rodičů, jímž i touto cestou srdečně děkujeme.