• rotator 3
  • rotator 5
  • rotator 4
  • rotator 2

Ve středu 23.11. 2016 si studenti kvarty na Chaloupkách zahráli simulační  rolovou hru Krkonošský turista.

Žáci byli rozděleni do 6 obcí  východních Krkonoš. V každé obci byla zastoupena role starosty, podnikatele, hoteliéra a ochranáře přírody. Cílem každé obce byla prosperita z turistiky, ale zároveň i zachování co největší biodiverzity. Hrálo se 10 kol. Po posledním kole se porovnávaly investice obce a ochrana přírody. Lektor na základě obou hledisek vyhlásil vítěznou obci, což byla v našem případě Velká Úpa.

Při charakteristice simulačních her lze říci , že se jedná o hry, které simulují určité prostředí z reálného světa. Účastníci při nich řeší specifický úkol nebo v určité vymezené roli realizují určité kroky v simulovaném prostředí. V simulačních hrách mohou účastníci získat nějakou roli s konkrétním obsahem. Své jednání a chování při hře pak mají této roli přizpůsobit a z této pozice komunikovat s ostatními účastníky a rozhodovat se o dalším postupu a strategii ve hře.

Uvedení simulačních her zahrnuje vysvětlení pravidel tak, jak by tomu mohlo být v reálné situaci. Účastníci získávají základní informace, které jsou dostačující pro realizaci hry a jednání hráčů při ní. Teprve průběhem samotné hry jsou vedeni k přemýšlení o dalších variantách postupu a v souvislosti s tím o volbě svého jednání a jeho důsledcích

Při rolové simulační hře má  účastník ve hře svoji roli, ta určuje jeho cíle a úhel pohledu. Postavy řeší specifický úkol v určité vymezené „roli“. Získají roli s konkrétním obsahem.

Své jednání při hře roli přizpůsobují. Stávají se myslící postavou,která  komunikuje s ostatními účastníky a rozhoduje o dalším vývoji hry, strategiích  a plánování.

Rolové simulační hry rozvíjí žáka komplexně – rozvíjí komunikační dovednosti,  schopnost naslouchat,  podněcují k hledání řešení, často alternativních a nových,  procvičují ve vyjednávání, rozvíjí představivost,  uplatňují tvůrčí myšlení,  schopnost improvizace,  rychlost reakcí,uvědomování si potřeb svých i ostatních,  rozvíjí mezilidské vztahy,  vyvolávají empatii.

Z průřezových témat se zde uplatnila  osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, mediální výchova.

Foto ve fotogalerii.